Ahaa malli

Koulujen ja teattereiden välinen yhteistyö/ Teatteriesityksen valmistaminen yhteistyössä koululuokan kanssa

Ahaa Teatterin malli: miten koululuokka otetaan mukaan teatteriproduktion valmistusprosessiin


TAUSTA:
Opetusministeriö myönsi Ahaa Teatterin yleisötyö-hankkeeseen vuodelle 2010 harkinnanvaraista valtionavustusta. Saatu avustus mahdollisti teatterin pitkäaikaisen toiveen: kokopäiväisen yleisötyöntekijän palkkaamisen määräajaksi. Yleisötyöntekijän henkilöresurssin ansiosta oli mahdollista toteuttaa Ahaa Teatterin yleisötyö-hanke, johon yhtenä merkittävänä osahankkeena kuului uuden teatteriesityksen valmistaminen yhteistyössä koululuokan kanssa ja saatujen kokemusten pohjalta mallin julkaiseminen: miten koululuokka otetaan mukaan teatteriproduktion valmistusprosessiin.

TAVOITE:
Aidosti lapsilähtöisen laadukkaan uuden näytelmäkäsikirjoituksen laatiminen ja sen kantaesittäminen. Teatterin yleisötyön kehittäminen kummiluokan kanssa toteutettavan produktion keinoin.

MALLI:
Oheinen malli on rakennettu Ahaa Teatterin toteuttaman yleisötyö-hankkeen kautta. Se on vain yksi mahdollinen toteutustapa: teatterin ja koulun yhteistyö sekä kummiluokkatoiminta tarjoavat innostavan lähtökohdan luovalle työskentelylle ja lukuisille toimintatavoille. Malli on vapaasti muunneltavissa ja kehitettävissä.

1. Teatterin sitoutuminen hankkeeseen
Teatterilla ja sen henkilökunnalla on oltava halu ja kiinnostus valmistaa teatteriesitys uudella toimintatavalla. Tässä mallissa tavoitteena on luoda uusi lastennäytelmän kantaesitys, jonka valmistusprosessissa lapset (kummiluokka) ovat vahvasti mukana aina käsikirjoituksen valmistamisesta näytelmän ensi-iltaan saakka. Mallin toteutuminen vaatii teatterin ja kummiluokan vahvaa sitoutumista hankkeeseen ja sen toimintatapoihin.

2. Toiminnan mahdollistaminen: yleisötyöntekijän rooli
Toteutuakseen hanke vaatii paljon sellaista työtä, joka ei perinteisesti kuulu minkään teatterin ammattikunnan piiriin. Tämän työn tekijäksi valitaan yleisötyöntekijä, joka voi olla joku teatterin henkilökunnasta tähän tehtävään irrotettavissa oleva ja siihen halukas henkilö, tai sitten tehtävään palkataan uusi työntekijä (on otettava kuitenkin huomioon, että tässä mallissa yleisötyöntekijä on toiminnan suunnittelija ja keskeinen toimija, joten aivan uutena teatterin työntekijänä tähän tehtävään voi olla hankala ryhtyä).

3. Toiminnan suunnittelu
Yleisötyöntekijä suunnittelee, miten hanke etenee, mitä vaiheita se sisältää, minkälaisella aikataululla toimitaan ja mitä resursseja sen toteuttaminen vaatii. Tämä malli voi toimia suunnittelutyön pohjana.

4. Dramaturgin ja ohjaajan valinta
Mallin onnistunut toteuttaminen vaatii valittuun työtapaan halukkaiden ja sitoutuneiden taiteilijoiden valitsemista. Tässä mallissa korostuu dramaturgin ja ohjaajan merkitys sekä heidän ja yleisötyöntekijän välinen yhteistyö.

5. Esityksen teeman ja materiaalinkeruutapojen valinta
Dramaturgi, ohjaaja ja yleisötyöntekijä suunnittelevat, mistä lähtökohdista esitystä ja sen aihetta ryhdytään työstämään. Tässä vaiheessa voidaan valita mahdollinen esityksen teema tai sitten päätetään teeman syntyvän yhteistyössä koululuokan kanssa. Sovitaan tavat, joilla materiaalia tullaan keräämään lapsilta käsikirjoitusta varten (esimerkiksi työpajat, haastattelut, kirjoitustehtävät, piirtäminen) ja yhteistyömuodot koululuokan kanssa näytelmän harjoitusten yhteydessä. Yleisötyöntekijä voi tämän pohjalta laatia koululuokan kanssa tehtävän toiminnan suunnittelun ja alustavan aikataulun.

6. Kummiluokan valinta
Yhteistyöhön haetaan koululuokka, joka sopii siihen ikäryhmänsä, halukkuutensa ja sitoumismahdollisuutensa puolesta. Alueen kouluille lähetetään kutsukirje, jossa pyydetään yhteistyöhön halukkaita koululuokkia lähettämään teatterille luokan oma esittely (tekotapa vapaa). Kutsukirjeen yhteyteen liitetään myös alustava toimintasuunnitelma aikatauluineen, jotta koulun henkilökunta voi arvioida omalta kannaltaan, onko sitoutuminen yhteistyöhön mahdollista ja soveltuuko se suunnitellun kouluopetuksen osaksi. Yleisötyöntekijä valitsee esittelyjen pohjalta kummiluokan.

7. Tutustumiskäynti kummiluokassa
Yleisötyöntekijä vierailee kummiluokassa: teatterin ja tulevan toiminnan esittely sekä yhteinen tutustuminen. Tämän vierailun yhteydessä on mahdollista myös aloittaa materiaalin kerääminen näytelmäkäsikirjoitusta varten.

8. Tutustumiskäynti teatterissa
Kummiluokka vierailee teatterilla. Yleisötyöntekijän johdolla tutustutaan teatteritilaan, sen henkilökuntaan ja toimintaan.

9. Ensimmäinen materiaalin keruukierros
Valitun toimintatavan mukaisesti yleisötyöntekijä alkaa kerätä materiaalia kummiluokan oppilailta (esimerkiksi työpajat, haastattelut, kirjoitustehtävät, piirtäminen). Yleisötyöntekijä litteroi mahdolliset haastattelut ja toimittaa kerätyn materiaalin dramaturgille.

10. Ensimmäiset tekstiluonnokset
Kerätyn materiaalin pohjalta dramaturgi kirjoittaa ensimmäiset uuden näytelmäkäsikirjoituksen tekstiluonnokset. Nämä luetaan yhdessä tulevan produktion taiteellisen ryhmän kanssa (dramaturgi, ohjaaja, yleisötyöntekijä, näyttelijät, muu taiteellinen ryhmä) - kommentit ja jatkokehitysideat dramaturgille.

11. Ensimmäinen käsikirjoitusversio
Dramaturgi kirjoittaa uuden näytelmäkäsikirjoituksen ensimmäisen tekstiversion. Tämä luetaan yhdessä tulevan produktion taiteellisen ryhmän kanssa (dramaturgi, ohjaaja, yleisötyöntekijä, näyttelijät, muu taiteellinen ryhmä) - kommentit ja jatkokehitysideat dramaturgille.

12. Muutamien keskeisten tapahtumien testaaminen kummiluokassa
Yleisötyöntekijä vierailee kummiluokassa ja testaa syntyvän käsikirjoituksen keskeisiä tapahtumia ja hahmoja lasten kanssa. Draamatyöskentely voi toimia tässä antoisana työtapana. Lapsilta saatu palaute ja kehitysideat välitetään dramaturgille.

13. Lisämateriaalin kerääminen kummiluokalta
Dramaturgin toiveiden mukaan voidaan tässä vaiheessa kerätä kummiluokalta lisämateriaalia. Tehtävä voi liittyä hyvinkin keskeisiin juonenkäänteesiin, henkilöhahmoihin tai joihinkin yksityiskohtiin. Tehtävän lähtökohtana on dramaturgin silloisen työvaiheen tarve: miten lapset tämän ratkaisisivat. Lisämateriaalin keräämisen hoitaa yleisötyöntekijä.

14. Valmis käsikirjoitus
Kerätyn lisämateriaalin ja saadun palautteen pohjalta dramaturgi jatkaa kirjoitustyötään - sovitun aikataulun mukaisesti käsikirjoitus valmistuu.

15. Ensimmäinen lukuharjoitus
Kummiluokka kutsutaan teatterille uuden näytelmätekstin ensimmäiseen lukuharjoitukseen (tai vaihtoehtoisesti teatterin väki vierailee koululla). Tässä harjoituksessa paikalla olisivat tulevan produktion näyttelijät, ohjaaja, dramaturgi, yleisötyöntekijä sekä muu taiteellinen ryhmä mahdollisuuksien mukaan. Näyttelijät lukevat tekstin - palaute kummiluokan oppilailta. Mahdollisten yksityiskohtaisten ideoiden kerääminen kummiluokalta esimeriksi puvustukseen, äänimaailmaan ja lavastukseen.

16. Näytelmän harjoitukset alkavat.

17. Kummiluokan vierailu harjoituksissa
Esimerkiksi varhainen läpimenoharjoitus esitetään kummiluokalle, jonka oppilailta pyydetään kommentteja ja palautetta. Lisäksi jotakin kehitettävää kohtausta harjoitellaan kummiluokan läsnäollessa ja heidän avustuksellaan.

18. Esityksen draamatyöpajan testaaminen kummiluokassa
Yleisötyöntekijä on suunnitellut esityksen yhteyteen draamatyöpajan, jota tullaan tarjoamaan siitä kiinnostuneille yleisöryhmille. Draamatyöpajassa käsitellään nähdyn esityksen teemoja. Kummiluokka toimii tämän työpajan testaajina - oppilailta saadun palautteen ja kokemuksen pohjalta työpajan mahdollinen jatkokehittely.

19. Kummiluokka näytelmän ensi-illassa
Kummiluokan oppilaat kutsutaan valmistuneen näytelmän ensi-iltaan. Kummiluokan keskeisen työpanoksen huomioiminen ensi-iltajuhlallisuuksissa.

20. Valmiin näytelmän esittäminen kummiluokan koululla/muut koululaiset katsomaan esitystä
Tämän kohdan toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan. Olisi hienoa, jos kaikki kummiluokan koulun oppilaat voisivat nähdä esityksen, jota heidän koulukaverinsa ovat olleet valmistamassa. Jo kummiyhteistyöhön ryhdyttäessä voidaan pohtia mahdollisuutta, miten kaikki koulun oppilaat pääsisivät esitykseen. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi koululle myytävä näytäntö alennettuun hintaan tai erikoisnäytännön järjestäminen, johon yhteistyökoulun oppilaat vanhempineen voivat tulla alennetulla hinnalla. Ahaa Teatterilla on kiertävänä teatterina lisäksi mahdollista viedä valmis esitys suoraan yhteistyökoululla sen oppilaille esitettäväksi.